Захиргааны нэгжүүд

Монгол Улсын Консерватори нь бүтцийн 4 дээд сургууль, төрөлжсөн сургалттай Ерөнхий боловсролын сургууль, 4 зөвлөл, 5 алба нэгжтэй, бакалавр, магистрын түвшний 1500 гаруй суралцагсад, 300 гаруй эрдэмтэн багш, ажилтантай, шаталсан сургалтаар мэргэжил эзэмшүүлж, Монголын урлагийн салбарт өндөр ур чадвар бүхий мэргэжилтэн бэлтгэж буй урлагийн боловсролын эх ундарга сургууль юм.   

Сургалтын Бодлого Зохицуулалтын газрын зорилго:

Суралцагсдад чанартай боловсрол олгох

 • Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон сургуулийн удирдлагаас сургалтын үйл ажиллагааны талаар гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын чанартай зохион байгуулах
 • Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу сургалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулах, сургалттай холбоотой мэдээ тайлан гаргах, 
 • Сургалтанд удирдлага мэдээллийн систем үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хянах, сайжруулах 
 • Хөтөлбөрүүдийг магадлан итгэмжлүүлэх
 • Ахисан түвшний сургалтыг өргөжүүлэх, олон улсын жишигт нийцүүлэх

Дотоод чанарын баталгаажилт хийх механизмыг бүрдүүлэх

 • Төгсөгчдийн мэргэжлийн ур чадварт үнэлгээ хийх
 • Сэтгэл ханамжийн судалгааг тогтмолжуулах 
 • Хөтөлбөрийн шинэчлэл хийх

Багшийн хөгжлийг дэмжих

 • Багшийн хөгжлийн төвийн үйл ажиллагааг дэмжих
 • Багш ажлын байран дээрээ хөгжих боломжийг бүрдүүлэх
 • Гадаадын их дээд сургууль, консерваторитой багш солилцоо хийх

Оюутны хөгжлийг дэмжих

 • Цахим номын сангийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэх
 • Оюутны хөгжлийн төвийн үйл ажиллагааг дэмжих
 • Уран бүтээлч оюутны клубын үйл ажиллагааг дэмжих
 • Гадаадын их дээд сургууль, консерваторитой оюутан солилцоо хийх
 • Олон улсын өндөр зэрэглэлийн уралдаанд оролцоход дэмжлэг үзүүлэх

 

2017 онд МОНГОЛ УЛСЫН КОНСЕРВАТОРИ (хөгжмийн дээд боловсролын байгууллага) болж, бүтцийн шинэчлэл хийгдсэнээр 2018 онд Эрдэм шинжилгээ инновацын алба байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Зорилго:

Монгол Улсын Консерваторийн багш, оюутны эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацын үйл ажиллагааг мэргэжлийн нэгдсэн бодлого, удирдлага зохион байгуулалтаар ханган хэрэгжилтийг зохион байгуулах.

Үндсэн чиг үүрэг:

 • Эрдэм шинжилгээ, инновацын талаар төрийн бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг Консерватори дээр зохион байгуулж, мэргэжлийн удирдлага, арга зүйгээр хангах;
 • Консерваторийн эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацын үндсэн чиглэл, хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох, хэрэгжүүлэх;
 • Олон улсын болон дотоодын ижил төст их дээд сургууль, мэргэжлийн байгууллагатай хамтарсан судалгаа, төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлж,  эрдэм шинжилгээний бүтээл туурвих, хурал семинар зохион байгуулах;
 • Шинжлэх ухааны тэргүүлэх чиглэл, судалгааны үндсэн чиглэлийн хүрээнд нийгмийн эрэлт хэрэгцээтэй уялдуулан бакалавр, магистрант, докторантуудын мэргэжлийн хичээлийн сургалтыг тэдний судалгааны ажилтай уялдуулах, практикт дэвшигдэж буй тулгамдсан асуудалд судалгааны ажлыг чиглүүлэх;
 • Консерваторийн багш судлаачдын эрдмийн чадавхыг нэмэгдүүлэх бодлогыг боловсруулан мөрдүүлэх хэрэгжилтэд хяналт тавих; дунд, урт хугацааны стратегийг тодорхойлон хэрэгжүүлэх, эрдэмтдийн залгамж холбоог бүрдүүлэх;
 • Багш, суралцагсдын судалгааны арга зүйг боловсронгуй болгох бодлогыг тодорхойлон хэрэгжүүлэх, тэдний эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг уирдлагаар хангаж, жил бүрийн судалгааны ажлын нэгдсэн дүнг гаргах;
 • Эрдэм шинжилгээ, инновацын үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан, судлаач эрдэмтдийн судалгааны бүтээлийн нэгдсэн мэдээллийн санг бүрдүүлж баяжуулах;

 

Гадаад харилцаа, төсөл хөтөлбөрийн алба нь Монгол Улсын Консерваторийн гадаад харилцааг өргөжүүлэх, гадаад орнуудын консерваториуд болон дотоод гадаадын боловсролын байгууллагуудтай хамтын ажиллагааны гэрээ хэлэлцээр хийж хэрэгжүүлэх, оюутан, багш ажилтнуудыг гадаадад суралцуулах, мэргэжил дээшлүүлэх, туршлага солилцох, оюутны уран бүтээлийн дадлагыг гадаад дотоодын филармони, театруудтай хамтран зохион байгуулах, гадаадын зочин төлөөлөгчдийг угтан үйлчлэх зэрэг олон талын үйл ажиллагаа явуулдаг.  

Зорилго:

Гадаад харилцаа, төсөл хөтөлбөрийн алба нь консерваторийн захиргаа, бүтцийн сургуулиуд, тэнхимүүд, бусад нэгж албадуутай хамтран ажлын бодлого, төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллана. Тус алба нь сургуулийн эрхэм зорилгод нийцүүлэн суралцагсад болон багш нарын тоглолтын туршлагыг хөгжүүлэх, гадаадын өндөр зэрэглэлийн консерваториуд, филармони, театруудын туршлагаас суралцахад тулгуурлан дараах чиг үүрэгтэй ажиллана.

 • Сургуулийн стратеги төлөвлөгөөг мөрдлөгө болгон уран сайхны бодлого, гадаад харилцааг харилцан ашигтай байх зарчимд тулгуурлан хөгжүүлэх ажлыг 2-5 жилээр төлөвлөн хэрэгжүүлэх
 • Оюутан, багш, ажилтнуудыг гадаадын консерваториуд болон их дээд, дунд сургуулиудад тэтгэлэг, төсөл хөтөлбөрүүдэд хамрагдах боломжийг нэмэгдүүлэх
 • Монгол улсын нутар дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж буй төр, засгийн болон хувийн хэвшил, иргэний байгууллагуудтэй харилцах, хамтарсан тоглолт концерт зохион байгуулах ажлыг мэргэжлийн өндөр түвшинд хөтөлж явуулах
 • Ф.Шопены нэрэмжит ОУ-ын төгөлдөр хуурчдын уралдаан, Б.Шаравын нэрэмжит ОУ-н дуурийн дуулаач, ардын хөгжимчдын уралдааныг МУК-ийн концертын танхимуудад төлөвлөгдсөн хугацаанд мэргэжлийн өндөр түвшинд зохион явуулах
 • МУК-ийн багш, оюутнуудын оролцох гадаадын ОУ-ын уралдаануудыг сурталчлах, мэдээлэл түгээх
 • Консерваторийн гадаад хамтын ажиллагааг Монгол улсаас хилийн чанадад суугаа болон гадаад улсаас Монгол улсад суун үйл ажиллагаа явуулж буй элчин сайдын яам, олон улсын байгууллага ба боловсролын байгууллагын төлөөлөлтэй хамтран харилцан ажиллах 
 • Олон улсын байгууллагын гишүүнчлэл, олон улсын хамтарсан хөтөлбөр, хурал, семинар зэрэгт оролцох
 • Гадаад орнуудын боловсролын байгууллагуудтай хамтран сургалт, концертын зорилтот хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
 • Монгол улсын консерваторийн гадаадын боловсролын байгууллагуудтай хийсэн санамж бичгүүд, гэрээ хэлэлцээр, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үйл ажиллагаанд хяналт тавин ажиллах
 • Консерваторийн тухай мэдээлэл сурталчилгаа, хэвлэлийн тойм зэрэгтэй холбоотой гадаад үйл ажиллагааг хариуцан холбогдох мэдээллээр хангах, хэвлэл мэдээллийн байгуулагуудтай хамтран ажиллах
 • Консерваторид айлчлан ирж буй гадаадын зочид төлөөлөгчид, багш нар, тоглооч нарыг хүлээн авч холбогдах тэнхимүүдэй холбох үйл ажиллагааг хариуцах
 • Консерваторийн Эрдэм шинжилгээ, инновацийн алба, Уран бүтээл, Маркетингийн албатай хамтран төсөл хөтөлбөр боловсруулах, гадаад хэлнээс мэдээ мэдээлэл орчуулах ажлыг хариуцах.

 

Санхүү нийтлэг үйлчилгээний алба нь санхүү тооцоолон бодох, аж ахуй, үйлчилгээний нийт 43 ажилтнуудын бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна. 

Тус хамт олон нь санхүүгийн менежментийг хөгжүүлэх, эдийн засгийн тогтвортой хөгжил, сургалтын таатай орчинг өнөөгийн шаардлагад нийцүүлэн шинэчлэн сайжруулах анхааран ажиллаж байна.

Цаашид  эдийн засгийн үр өгөөж, ашгийг дээшлүүлэх чиглэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлэх, орлогын хүрээнд зардлыг үр ашигтай зарцуулах зорилт тавин ажиллаж байна.

Ерөнхий нягтлан бодогч Б.АМАРЗАЯА

Тооцооны нягтлан бодогч Д.БАТДЭЛГЭР

Тооцооны нягтлан бодогч А.БҮЖИНЛХАМ

 

 

© 2020. www.conservatory.edu.mn | All Rights Reserved.