Төгөлдөр хуур мэргэжлээр элсэгчийн бүртгэл /2022-2023/
09:00-с 17:00 цаг хүртэл бүртгэл хийгдэнэ.