Үлээвэр, цохивор хөгжим мэргэжлээр элсэгчийн бүртгэл /2022-2023/