Магистрын хөтөлбөрийн ур чадварын шалгалт

МОНГОЛ УЛСЫН КОНСЕРВАТОРИЙН МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН

УР ЧАДВАРЫН ШАЛГАЛТЫН АГУУЛГА

 

Хөтөлбөр Мэргэжил Ур чадварын шалгалт
1 Хөгжимдөх урлаг

(Е02150201)

·  Төгөлдөр хуур

·  Утсан хөгжим

    ·  Үлээвэр хөгжим

    · Цохивор хөгжим

       · Үндэсний хөгжим

1. Ур чадвар харуулсан 3 хүртэл бүтээл /10-15 минут/

2. Ярилцлага

 

2 Урлагийн боловсрол

(Е01140403)

Бүжгийн багш 1. Ур чадвар харуулсан бүтээл /10-15 минут/

2. Ярилцлага

3. Бүжгийн урлагийн тухай эссэ /300-с дээш үгтэй/

Дуулах арга зүй 1. Ур чадвар харуулсан 3 хүртэл бүтээл /10-15 минут/

2. Ярилцлага

3 Найрал хөгжим удирдах урлаг

(Е02150105)

Найрал хөгжим удирдах урлаг А. Ур чадвар

1. Өөрийн удирдсан зохиол

2. Төгөлдөр хуур эсвэл бусад хөгжмийн зэмсгээр хөгжимдөх ур чадвар

Б. Ерөнхий чадвар

1. Хөгжмийн онол, гармоний шалгалт

2. Хөгжмийн урлагийн тухай ярилцлага

4 Хөгжмийн зохиомж

(Е02150102)

Хөгжмийн зохиомж А. Ур чадвар

1. Вариаци, рондо болон түүнээс том хэлбэрийн зохиол

2. Төгөлдөр хуураар хөгжимдөх ур чадвар

Б. Ерөнхий чадвар 

1. Хөгжмийн онол, гармоний шалгалт

2. Хөгжмийн урлагийн тухай ярилцлага