Мэдээ мэдээлэл

Коронавирус цар тахлын онцгой нөхцөлд онлайн сургалт, хүүхэд хөгжлийн ажлууд тасралтгүй явагдаж байна.

Коронавирус цар тахлын онцгой нөхцөлд хичээллэж  байгаа үед хүүхэд хамгааллын чиглэлээр нийгмийн ажилтан, сургуулийн хүүхэд хамгааллын баг,  АУБ нар хамтран бодлогын хүрээнд нэгдсэн төлөвлөгөө, хөтөлбөртэй ажилласнаар онлайн сургалт, хүүхэд хөгжлийн ажлууд тасралтгүй явагдаж байна.

2020-09-10
© 2020. www.conservatory.edu.mn | All Rights Reserved.